آگهي مناقصه عمومي شماره SH-170/95 تأمين 95 نفر نيروي انساني (اداري- خدماتي)

-دانلود95/170

آگهي مناقصه عمومي شماره SH-170/95 تأمين 95 نفر نيروي انساني (اداري- خدماتي) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9374

QR: آگهی مناقصه عمومی شماره SH-170/95 تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)