آگهی مناقصه شماره SH-132/93 خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل ۹۳/۰۷/۰۸

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6387

QR: آگهی مناقصه شماره SH-132/93 خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل ۹۳/۰۷/۰۸