آگهي مزايده شماره SH-001/94 يك قطعه زمين واقع در بلوار مدرس

دانلود

آگهي مزايده شماره SH-001/94 يك قطعه زمين واقع در بلوار مدرس – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6357

QR: آگهی مزایده شماره  SH-001/94 یک قطعه زمین واقع در بلوار مدرس