لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6357

QR: آگهی مزایده شماره  SH-001/94 یک قطعه زمین واقع در بلوار مدرس