آگهي فراخوان مناقصه مناقصه شماره SH-159/ 94 تأمين نيروي نگهباني (انتظامات)

دانلود

آگهي فراخوان مناقصه مناقصه شماره SH-159/ 94 تأمين نيروي نگهباني (انتظامات) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6459

QR: آگهی فراخوان مناقصه  مناقصه شماره SH-159/ 94 تأمین نیروی نگهبانی (انتظامات)