آگهی فراخوان مناقصه مناقصه شماره SH-159/ 94 تأمین نیروی نگهبانی (انتظامات)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6459

QR: آگهی فراخوان مناقصه  مناقصه شماره SH-159/ 94 تأمین نیروی نگهبانی (انتظامات)