آگهي فراخوان مناقصه عمومي شمار 93/06/04SH-130/93

بسمه تعالي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره         93/06/04       SH-130/93

شهرداري شيراز (سازمان قطار شهري شيراز و حومه) در نظر دارد تأمين نيروي نگهباني سازمان قطار شهري شيراز و حومه را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد . لذا از كليه شركت هايي كه در اين رشته از طريق اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان فارس) و نيروي انتظامي استان فارس تشخيص صلاحيت شده اند دعوت مي شود كه با توجه به موارد ذيل در مناقصه شركت نمايند .

 1. كارفرما: شهرداري شيراز، سازمان قطار شهري شيراز و حومه
 2. موضوع : تأمين نيروي نگهباني سازمان به تعداد تقريبي 100 نفر
 3. محل اجراي كار: شيراز
 4. مدت اجراي كار: 12 ماه شمسي در دو شيفت كاري
 5. مبلغ برآورد اوليه: 27/727/609/000 ریال
 6. مبلغ تضمين شركت در مناقصه 300،000،000 ريال
 7. شرايط شركت در مناقصه : شركت كنندگان در مناقصه مي بايست گواهي معتبر از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان و نيروي انتظامي را درخصوص انجام نگهباني اخذ و ارائه نمايند.
 8. اسناد مناقصه به نماينده شركت كه داراي معرفي نامه مكتوب باشد در قبال پرداخت مبلغ 300،000 ريال به حساب شماره 2710 بانك شهر با اخذ رسيد تحويل مي گردد.
 9. محل فروش اسناد شيراز – خيابان خبرنگار، نبش شهيد آويني مقابل پل شهيدان ده بزرگي (خليلي) تلفن 91-6272030-0711 و 15-6292111-0711 ، نمابر 6272092-0711 دفتر معاونت فني و مطالعات مهندسي مي باشد.
 10. تاريخ فروش اسناد و مدت زمان تسليم پيشنهادات از تاريخ انتشار نوبت دوم آگهي به مدت 10 روز كاري مي باشد.
 11. هزينه دو نوبت انتشار آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد .
 12. ساير شرايط مناقصه در اسناد آورده شده است.
 13. كارفرما در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است.
 14.                                                                                                       روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهري شيراز و حومه
آگهي فراخوان مناقصه عمومي شمار 93/06/04SH-130/93 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6376

QR: آگهی فراخوان مناقصه عمومی شمار ۹۳/۰۶/۰۴SH-130/93