آگهي فراخوان ارزيابي كيفي (RFQ) انتخاب مشاور جهت ناوگان ريلي خطوط مترو شيراز

بسمه تعالي

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي (RFQ) انتخاب مشاوربه شماره 92/122SH جهت ناوگان ريلي خطوط مترو شيراز

سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نمايندگي از شهرداري شيراز در نظر دارد بر اساس آيين نامه بند «هـ» ماده  29 قانون برگزاري مناقصات نسبت به انتخاب مشاور ذيصلاح جهت خدمات بررسي و كنترل و تأييد طراحي، تهيه اسناد و برگزاري مناقصه ساخت ناوگان قطار شهري شيراز به روش طرح و ساخت، بازرسي و نظارت محلي، نظارت عاليه بر حسن اجراي عمليات اقدام نمايد. بدين منظور از مهندسين مشاور واجد صلاحيت و داراي        رتبه بندي مرتبط بر اساس آيين نامه جديد تشخيص صلاحيت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست  جمهوري كه داراي اعتبار و سابقه كار مرتبط باشد دعوت بعمل مي آيد تا نسبت به خريد اسناد ارزيابي به نشاني شيراز، خيابان خبرنگار، نبش خيابان خليلي ( شهيد آويني ) ساختمان سازمان قطار شهري شيراز، طبقه اول  ،معاونت فني و مطالعات مهندسي اقدام نمايند. تلفن : 6265630-0711 و 15-6292111-0711

اطلاعات كلي

 1. كارفرما : شهرداري شيراز، سازمان قطار شهري شيراز وحومه
 2. موضوع: خدمات همكاري در كنترل، بررسي وتأييد طراحي، تهيه اسناد و برگزاري مناقصه ساخت ناوگان  قطار شهري شيراز وحومه به روش طرح و ساخت، نظارت و بازرسي محلي و عاليه بر حسن عمليات اجرايي.
 3. محل اجرا: شهر شيراز و كارخانه هاي سازنده واگن
 4. داشتن صلاحيت و تجربه لازم در رشته كار مرتبط ( پايه 1 و 2 تخصص راه آهن )
 5. داشتن همكار بين المللي معتبر كه سوابق مفيد در كار مرتبط (ناوگان) داشته باشد الزامي است.
 6. انتخاب مشاور از طريق ارزيابي كيفي و به دو روش كيفيت (QBS) انجام مي شود.
 7. مدت  قرارداد 36 ماه شمسي مطابق با مدت اجراي پروژه مي باشد.
 8. مبلغ خريد اسناد و ارزيابي كيفي برابر 000/500 ريال و غير قابل برگشت مي باشد.
 9. مهندسين مشاور واجد شرايط داراي گواهي تشخيص صلاحيت معتبر مي توانند پس از انتشار آخرين  آگهي «نوبت  دوم» حداكثر تا يك هفته از تاريخ  14/10/92 نسبت به خريد اسناد RFQ اقدام نمايند.
 10. مهلت تسليم اسناد 21 روز پس از انقضاي مدت خريد مي باشد.
 11. هزينه انتشار دو نوبت آگهي به عهده مشاور منتخب مي باشد.
آگهي فراخوان ارزيابي كيفي (RFQ) انتخاب مشاور جهت ناوگان ريلي خطوط مترو شيراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6365

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (RFQ) انتخاب مشاور جهت ناوگان ریلی خطوط مترو شیراز