آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران93/12/10 (مناقصه شماره SH-141/93) تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه جانبازان

دانلود

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران93/12/10 (مناقصه شماره SH-141/93) تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه جانبازان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6425

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران۹۳/۱۲/۱۰ (مناقصه شماره SH-141/93)  تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه جانبازان