آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران (مناقصه شماره SH-137/93) تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه كاوه (شماره 8)

دانلود

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران (مناقصه شماره SH-137/93) تكميل كارهاي باقيمانده ايستگاه كاوه (شماره 8) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6403

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-137/93) تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه کاوه (شماره ۸)