آگهي فراخوان ارزيابي كيفي شماره SH-128/93 عمليات اجرايي احداث 5 واحد گذرگاه عرضي بين تونلهاي خط 1

بسمه تعالي

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي شماره SH-128/93

عمليات اجرايي احداث 5 واحد گذرگاه عرضي بين تونلهاي خط 1

 سازمان قطار شهري شيراز و حومه به نمايندگي از شهرداري شيراز در نظر دارد بر اساس قانون برگزاري مناقصات نسبت به اجراي 5 واحد گذرگاه عرضي بين تونلهاي خط 1 قطار شهري شيراز اقدام نمايد. بدين منظور از كليه مناقصه گراني كه واجد شرايط و داراي گواهي نامه صلاحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و داراي تجربه و سابقه اجرايي مرتبط به موضوع فراخوان مي باشند دعوت بعمل مي­آيد تا نسبت به خريد اسناد ارزيابي از مشاركت فام (مهندسين مشاور) به آدرس: دفتر مركزي فام (شركت البرز) واقع در خيابان  فردوسي – روبروي كوچه  16 پلاك 313 تلفن : 2315226-0711 با معرفي نامه كتبي اقدام نماييد.

اطلاعات كلي:

 1. كارفرما: شهرداري شيراز، سازمان قطار شهري شيراز و حومه
 2. موضوع : احداث 5 واحد گذرگاه عرضي بين تونلهاي فاز 2 خط 1 قطار شهري
 3. محل اجراي كار: شيراز- بلوار زند
 4.  داشتن گواهي صلاحيت در رشته ساختمان پايه 4
 5. مهندسين مشاور (مشاركت فام)(محل دريافت اسناد)
 6. مدت اجراي كار: 6 ماه
 7. مبلغ خريد اسناد :500/000 ريال  غير قابل برگشت
 8. مهلت تحويل اسناد : 14 روز پس از آخرين روز توزيع اسناد
 9. مبلغ برآورد اوليه : در حدود  25/000/000/000 ريال
 10. مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه برابر125/000/000 ريال كه در اين مرحله ارائه آن ضرورت ندارد.
 11. هزينه انتشار دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

شركتهاي واجد صلاحيت مي توانند حداكثر تا 5 روز پس از انتشار آخرين آگهي جهت دريافت  اسناد با در دست داشتن معرفي نامه كتبي به آدرس فوق الذكر مراجعه نمايند.

                   روابط عمومي و بين الملل سازمان قطار شهري شيراز و حومه

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي شماره SH-128/93 عمليات اجرايي احداث 5 واحد گذرگاه عرضي بين تونلهاي خط 1 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6381

QR: آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93 عملیات اجرایی احداث ۵ واحد گذرگاه عرضی بین تونلهای خط ۱