آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-154/94 تکمیل تجهیزات مورد نیاز فاز دو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6453

QR: آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-154/94 تکمیل تجهیزات مورد نیاز فاز دو