آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره B-SH2/95 خدمات فني و مهندسي نگهداري و تعميرات ايستگاههاي فاز اول خط

 دانلود 95.2 B SH

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره B-SH2/95 خدمات فني و مهندسي نگهداري و تعميرات ايستگاههاي فاز اول خط – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8202

QR: آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره B-SH2/95 خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات ایستگاههای فاز اول خط