آگهي تجديد مناقصه شماره SH-132/93-R خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل

آگهي تجديد مناقصه شماره SH-132/93-R خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6389

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH-132/93-R خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل