آگهی تجدید مناقصه شماره SH-132/93-R خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6389

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH-132/93-R خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل