آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93- R 93/12/10عملیات اجرایی احداث ۱۰ واحد گذرگاه عرضی بین تونل های خط یک

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6422

QR: آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93-  R   93/12/10عملیات اجرایی احداث ۱۰ واحد گذرگاه عرضی بین تونل های خط یک