مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۳/۰۷/۰۸

آگهی مناقصه شماره SH-132/93 خرید وحمل و تحویل به انبار مجموعه پابند ریل ۹۳/۰۷/۰۸

[…]
۱۳۹۳/۰۶/۳۰

مناقصه شماره SH-125/93 – Rمربوط به تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی ایستگاه نمازی (۱۴)

[…]
۱۳۹۳/۰۶/۰۴

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شمار ۹۳/۰۶/۰۴SH-130/93

[…]
۱۳۹۳/۰۱/۳۰

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره SH-127/93 مربوط به تکمیل باقیمانده عملیات ایستگاه های شماره یک (شهید دستغیب) و دو (شهید دوران) شیراز

[…]
۱۳۹۲/۱۲/۱۵

آگهی مناقصه SH-124/92 خرید ۷۲۰۰۰ اصله تراورس بتنی دی بلوک و حمل و تحویل در دپوی قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۱۲/۱۱

آگهی مناقصه عمومی ۹۲/۱۲/۱۱

[…]
۱۳۹۲/۱۰/۱۴

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (RFQ) انتخاب مشاور جهت ناوگان ریلی خطوط مترو شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۵/۳۰

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۲/۱۲۱ – SH

[…]
۱۳۹۱/۰۳/۳۰

مناقصه شماره SH2-03/91

[…]