ایستگاه وکیل الرعایا،همزمان با بازگشایی مترو، افتتاح می‌شود.