پرداخت نخستین مرحله یارانه به سازمان حمل و نقل ریلی شیراز