همزمان با ۲۲ بهمن ماه استفاده از مترو در این روز رایگان است.