مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۶/۰۲/۱۰

آگهی مناقصه دو مرحله ای SH-173/96 تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه امام حسین (ع) در امتداد خط ۲

۹۶-۱۷۳
۱۳۹۶/۰۱/۱۵

تجدید آگهی SH-172/95-R انجام خدمات فنی- مهندسی نگهداری

R-95-172 دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۴

آگهی شماره SH-171/95 عملیات خرید و تحویل چهار دستگاه تجهیزات

۱۷۱-۹۵دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آگهی مناقصه SH-172/95 نگهداری و تعمیرات محدوده ایستگاه زند تا پایانه احسان

۹۵-۱۷۲
۱۳۹۵/۱۱/۰۷

آگهی مناقصهSH-169/95-R تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی

۹۵-۱۶۹دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-171/95 تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی مرکزی

۹۳-۱۷۱دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۱۲

آگهی مناقصه عمومی شماره SH-170/95 تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)

-دانلود۹۵/۱۷۰
۱۳۹۵/۰۹/۲۸

آگهی مناقصه شماره SH-169/95 تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی

۱۶۹-۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۲۲

آگهی مناقصه شماره SH-167/ 95 خرید یک دستگاه درزین سیم کش

۹۵-۱۶۷دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۷

آگهی مناقصه شماره SH-168/95 عملیات تکمیلی ایستگاه ۱۲ قطار شهری شیراز

۹۵-۱۶۸دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۱۶

آگهی مزایده شماره B-SH-T5-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه نمازی، احسان و شاهد

r-b-sh-t5دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۱۸

آگهی تجدید مزایده شماره B-SH-T4-R اجاره غرفه های تجاری ایستگاه احسان

دانلود-b-sh-t4