دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ریل قرار گرفت