دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ریل قرار گرفت

بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز از مراحل پایانی تکمیل ایستگاه جانبازان
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
رام سیزدهم واگن های متروی شیراز روی ریل نشست
۱۳۹۶/۱۰/۲۶

دوازدهمین رام قطار های مترویی بر روی ریل قرار گرفت

دیدگاه ها بسته شده است