بازدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شیراز از خط دو و ایستگاه وکیل