بازدید نابینایان مرکز شب چراغ شیراز در هفته نابینایان از متروی شیراز