بازدید شورای ارزیابی پایتختی کتاب از طرح کتاب یک صفحه ای در مترو شیراز