بازدید شهردار شیراز به همراه اصحاب محترم رسانه از ایستگاه وکیل الرعایا