بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز از پروژه خط دو