بازدید رئیس سازمان حمل ونقل ریلی از کارخانه تولید سگمنت