ایستگاه‌ها و کارگاه مترو، در اسرع وقت نسبت به تعطیلی اقدام شود.